COM HO FEM

Acollim, escoltem, valorem i proposem

Recollim la demanda, escoltem i acollim la preocupació, valorem la situació i proposem un treball personalitzat per a l’infant, amb acord i coresponsabilitat amb la família

La demanda sempre l’ha de dur a terme el pare, la mare o el representant legal de l’infant, trucant al telèfon del CDIAP o bé presencialment. Es recull el motiu de consulta i es sol·liciten les dades personals.

Les famílies empadronades al districte de Sant Andreu amb fills fins els 6 anys poden sol·licitar atenció al CDIAP quan hi ha preocupació per algun aspecte del desenvolupament del seu fill/a (cognitiu, relacional, sensorial, motriu, de comunicació o de llenguatge…).

Les famílies poden fer la demanda per indicació o derivació d’altres professionals o serveis: pediatre, escola, serveis socials, hospitals, o per iniciativa pròpia.

L’acollida és el primer contacte directe de la família amb un professional (psicòleg, neuropediatra o treballadora social) del CDIAP. S’escolta i acull la preocupació de la família al voltant de l’infant, i les dades necessàries per conèixer la seva història.

Es necessari aportar el DNI o NIE del pare, mare o tutor legal, la targeta sanitària de l’infant, els informes mèdics o d’altres i el full de derivació si existeix.

DOCUMENT ACOLLIDA

Es fan observacions de l’infant per mitjà de l’hora de joc diagnòstica, i si cal es passen proves objectives, per explorar l’estat del seu desenvolupament.

L’enfoc del diagnòstic és funcional, evolutiu, interdisciplinari, des d’una perspectiva bio-psico-social, i per tant hi poden intervenir-hi professionals de diferents disciplines.

Ens coordinem amb els professionals implicats de l’entorn de la vida de l’infant per recollir informació sobre aquests àmbits (pediatres, mestres, treballadores socials…), i després de les visites d’observació, valoració i coordinació, l’equip es reuneix per posar en comú tota la informació recollida i determinar una orientació diagnòstica i una proposta d’atenció terapèutica, assignant-se un terapeuta referent.

Es finalitza el procés mitjançant l’entrevista de devolució on s’explica tot el que s’ha observat respecte de l’infant i s’ofereix una proposta d’atenció terapèutica personalitzada (si s’escau), consensuada amb la família.

L’atenció terapèutica és el tractament indicat i que porta a terme un terapeuta referent, de manera conjunta amb altres professionals de l’equip multidisciplinari.

Els tipus d’atenció terapèutica pot ser individual, grupal o familiar i de freqüència setmanal, quinzenal o de seguiment, segons les necessitats individuals de cada infant i família.

Dins el treball terapèutic es realitzen coordinacions amb altres professionals implicats en l’atenció de l’infant i la família (escoles bressol, escoles ordinàries, pediatres, EAPs, CSMIJs, CSMA, Serveis socials…)

La baixa assistencial és el final de l’estada de l’infant i la família al CDIAP. Es proporciona un informe assistencial final a la família i, si s’escau, es deriva a altres dispositius assistencials específics.

En el cas dels infants amb necessitat de continuïtat de tractament psicològic es deriven al CSMIJ per mitjà de la Unitat Bàsica (link per connectar amb la informació sobre Unitat bàsica).

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA