DRETS I DEURES

L’entitat està obligada a vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries reconeguts a la legislació i, especialment, els que recull la Llei 12/2007, de serveis socials.

 • Dret a ser tractat, per part de tot el personal de l’establiment, amb absoluta consideració envers la seva dignitat humana.
 • Dret a ser respectat pel que fa a la seva intimitat i privacitat en les accions de la vida quotidiana.
 • Dret a ser tractat amb respecte i, sempre que sigui possible, d’acord amb les seves conviccions culturals, religioses o filosòfiques particulars.
 •  Dret a rebre informació general de l’establiment en relació amb els aspectes que el concerneixen.
 • Dret a mantenir la privadesa mitjançant el secret professional de totes les dades pròpies que no calgui que el personal o la resta de persones usuàries coneguin.
 • Dret que se li tingui en compte la situació personal i familiar.
 • Dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquests siguin estudiats i contestats.
 • Dret a conèixer, tant la persona usuària com la seva família, aquests drets, que es divulguin àmpliament entre el personal de l’establiment i la resta de persones usuàries, i que es respectin.
 • Dret a rebre voluntàriament el servei social.
 • Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per a la seva seguretat física o per a la de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades han de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de la persona usuària.
 • Dret a comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió accessible.
 • Dret a accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l’atenció de totes les necessitats personals, per aconseguir un desenvolupament personal adequat.
 • Garantir també els drets lingüístics de les persones usuàries, en els termes establerts per la normativa vigent aplicable i, particularment, el dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que triïn en llur condició de persones usuàries o consumidores de béns, productes i serveis.

La persona usuària i la seva família han d’observar les normes de funcionament i convivència i tenir cura de la seva pròpia salut, en els termes previstos en el contracte assistencial que ha de formalitzar l’entitat prestadora del servei, així com la resta de deures recollits a l’article 13 de la Llei 12/2007, de serveis socials, com ara:

 • Facilitar dades veraces i imprescindibles per valorar i atendre la situació.
 • Complir els acords i comprometre’s amb els plans d’atenció i les orientacions dels professionals.
 • Comunicar els canvis en la seva situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
 • Comparèixer davant l’Administració quan li sigui requerit.
 • Comportar-se amb respecte, tolerància i col·laboració per facilitar la convivència i la resolució de problemes.
 • Complir les normes del centre i respectar les instal·lacions.
 • Complir els altres deures que estableixi la normativa.
 • Complir les seves obligacions econòmiques derivades de la prestació del servei.

S’ha de donar publicitat al tauler d’anuncis dels drets i deures tant de l’entitat com de les persones usuàries.

NOTÍCIES DEL CENTRE OCUPACIONAL CORDADA

EL BLOG DE CORDADA

CONEIX LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT