PGA

La Programació General Anual és el document que té com a objectiu fer una descripció de la l’escola en aquest curs concret i establir la sèrie d’objectius a assolir. El Consell Escolar és qui aprova la PGA a proposta de la direcció, que és qui l’elabora, conjuntament amb l’equip docent. Aquesta PGA s’ha de valorar al final del curs a partir dels indicadors d’avaluació previstos a l’inici. La Memòria del curs recollirà la valoració de les actuacions fetes i pendents.

Aquí us podeu descarregar la PGA de l’Escola Gavina.

DESCARREGA PGA
Instal·lació de l'Escola Gavina

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA