PROPOSTA CURRICULAR

El currículum educatiu del centre guia les activitats educatives escolars , concreta les intencions i proporciona guies d’acció al professorat que té la responsabilitat de concretar l’aplicació.

El currículum de l’escola és obert, flexible, competencial i funcional on es generen oportunitats d’aprenentatge per a tothom.

A l’escola potenciem els itineraris personalitzats d’escolarització i treballem en xarxa amb altres serveis que atenen els alumnes per donar resposta dins i fora del centre a les necessitats dels alumnes.

Els Plans de suport Individualitzats (PI) inclouen les mesures i suports adreçats als alumnes referents als àmbits, les àrees o matèries que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació que s’han acordat en l’equip docent a aplicar per cada alumne/a. Es potencien les competències i habilitats i es fa una avaluació comprensiva de les necessitats de l’alumne/a.

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

Es concreten 3 etapes

 • PRIMÀRIA: ( Cicle superior) amb modificació curricular d’etapa i PI ( pla individualitzat)
 • ESO: Amb modificació curricular d’etapa i PI ( Pla individualitzat)
 • PDC: Amb pràctiques externes al centre ( Pendent de signar conveni).
  • Primària: ( ABP) Aprenentatge basat en projectes
  • 1r. cicle d’ ESO : Simultaneïtat amb tallers pràctics.
  • 2n.cicle d’ ESO: Increment de les hores de tallers
  • PDC Programa de diversificació curricular . Part pràctica del currículum amb pràctiques externes.

PRIMÀRIA

10-12 anys

1r CICLE ESO

10-12 anys

2n CICLE ESO

14/16 anys

PROGRAMA DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

16/18 anys

Segons itinerari individual de l’alumne/a

PFI (Especial o Ordinari ) 1 o 2 anys
IFE (Itinerari de formació específica) 4 anys
Centre Especial de Treball….

Educació Primària

(Cicle superior)

Atén alumnat del cicle superior de Primària amb necessitat d’un major acompanyament en el procés d’escolarització.

Els aprenentatges tenen com a referència les capacitats d’etapa del currículum de Primària. Es personalitza l’atenció que cada alumne/a necessita, adoptant els suports pedagògics i recursos metodològics en itineraris personals, que permeten progressar a l’alumne/a en el seu creixement personal i social.

Educació secundària

L’etapa està organitzada en dos cicles, amb modificació curricular de centre, basada en les competències bàsiques. Els aprenentatges són significatius i funcionals. La capacitat de socialització, de relació, comunicació i convivència son aspectes prioritaris.

La participació dels alumnes en el procés d’aprenentatge és la base de l’interès i motivació per aprendre a aprendre.

Els aprenentatges s’integren en projectes de treball i tallers.

Hi ha un treball constant de l’acció tutorial individual i col·lectiva.

PDC

(Projecte de diversificació curricular)

Es consoliden els aprenentatges de l’etapa de forma pràctica en els tallers interdisciplinars: fusteria, electricitat, cuina, bugaderia, manteniment…

Els alumnes segueixen el programa d’orientació psicopedagògica amb el Pla Jove de l’ Ajuntament de Barcelona. S’orienta als nois i noies vers els Programes de formació i inserció com a via d’accés al món laboral o PFI ( Plans de formació inicial).

Escolaritat compartida

Modalitat d’escolaritat on es comparteixen amb un centre ordinari alguns aspectes del currículum de Primària o secundària comptant amb els suports personalitzats i necessaris per cada alumne/a.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA