PROPOSTA CURRICULAR

Propostes diferenciades per a cada etapa educativa

ETAPA D’INFANTIL

 • Desenvolupar les competències comunicatives i socials.
 • Millorar la psicomotricitat.
 • Iniciar-se en la descoberta de l’entorn natural i social.
 • Iniciar els hàbits de cura personal i els de treball.

ETAPA DE PRIMÀRIA

 • Adquirir competències acadèmiques d’acord a les seves capacitats individuals.
 • Aprendre continguts de forma significativa i vivencial.
 • Consolidar i progressar en els hàbits personals, les habilitats socials i de treball.
 • Desenvolupar el coneixement d’un mateix.
 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

ETAPA DE SECUNDÀRIA

 • Aplicar en contextos diversos els diferents coneixements adquirits.
 • Adquirir aprenentatges acadèmics funcionals.
 • Utilitzar eines que facilitin l’autodeterminació.
 • Aprendre a conviure i participar en activitats socials i comunitàries.
 • Ser responsable en tots els àmbits.

ETAPA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

 • Consolidar i aplicar els aprenentatges adquirits a l’etapa escolar.
 • Prendre decisions en relació a la vida present i futura.
 • Preparar-se per al món adult.
 • Prendre consciència de la seva vàlua com a ciutadà actiu.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

BLOG DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS