Centre Ocupacional Cordada

Una alternativa ocupacional per aquelles persones amb discapacitat intel·lectual

El Centre Ocupacional Cordada és una centre concertat amb la Generalitat de Catalunya que vol ser una alternativa ocupacional per aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, una vegada acabada la seva etapa escolar, no poden integrar-se en l’empresa ordinària ni en un centre especial de Treball.

Vol facilitar que la persona adulta amb discapacitat intel·lectual aconsegueixi el màxim nivell de benestar personal i qualitat de vida mitjançant el foment de la igualtat d’oportunitats i la millora en la interacció amb l’entorn.

Això es treballa a partir d’una avaluació personalitzada i amb la participació de la persona amb discapacitat intel·lectual s’estableix un programa individual basant-se en les seves preferències, expectatives, capacitats i necessitats de suport.

El centre ofereix els següents serveis:

Servei Teràpia Ocupacional – STO

És l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

Aquest servei té dues funcions principals:

L’ocupació terapèutica que inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s’eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral.
L’ajustament personal i social que inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social.
Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

El servei ocupacional d’inserció és una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel•lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.

A més el centre ofereix: orientació social, pedagògica i psicològica, activitats de lleure i esport, estades d’estiu, servei de menjador i activitats d’ajust personal i social

El centre compte amb un quadre de professionals format per psicòlegs; pedagoga, treballadores socials i els educadors i educadores, monitors i monitores i auxiliars que tenen cura de l’atenció directa